Internet slobode i zaštita privatnosti u Srbiji: Pravni okvir, dobre prakse i izazovi

2062

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM organizovao je 28. aprila 2017. fokus grupu sa advokatima, novinarima i predstavnicima organizacija civilnog društva iz Niša. Sastnak je održan u prostorijama Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS. Cilj ovog razgovora bio je da se u dijalogu sa predstavnicima nevladinog sektora uoče potencijalne pravni i praktični problemi, koje će se  uvrstiti u analizu pravnog okvira za ove oblasti, a radi osmišljavanja programa za trening zainteresovanih aktera.

YUCOM je tokom ove godine započeo aktivnosti u okviru projekta “Internet slobode i zaštita privatnosti u Srbiji: Pravni okvir, dobre prakse i izazovi”, čiji se cilj ogleda, pre svega, u upoznavanju advokata, novinara i aktivista organizacija civilnog društva sa mogućim problemima i izazovima u pogledu slobode izražavanja i zaštite privatnosti na internet.

Nakon prikupljanja informacija i komentara sa održanih fokus grupa, YUCOM će pripremiti analizu o trenutnom pravnom okviru, praksama i mogućim rešenjima problema u navedenoj oblasti. Treninzi za zainteresovane aktere će se sprovoditi na okruglim stolovima koje će YUCOM održati u narednom periodu s ciljem osposobljavanja advokata, novinara i organizacija civilnog društva da, u slučajevima uskraćivanja ili ugrožavanja prava na slobodu izražavanja i privatnosti od strane države, budu pripremljeni da se bore protiv takvih pokušaja.