KONVENCIJA UN O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM I SRBIJA

2218

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom (Konvencija) sa Opcionim Protokolima je bila usvojena 13. decembra 2006. godine u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, a od 30. marta 2007. godine bila je otvorena za potpisivanje. Republika Srbija je potvrdila Konvenciju 2009. godine i potpisala Opcione Protokole 2007.

Države strane ugovornice koje su potvrdile Konvenciju obavezale su se da će raditi na smanjenju diskrimanacije osoba sa invaliditetom, da će raditi na uključivanju osoba sa invaliditetom u sve sfere društva. Potvrđivanjem Konvencije, države strane ugovornice su se obavezale da će poboljšati domaće zakonodavstvo u skladu sa Konvencijom.

Na Trećoj konferenciji država članica ugovornica, 1-3 septembra 2010. u Njujorku, predstavnik Srbije je bio izabran kao član ekspertskog tela UN za nadziranje sprovođenja Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom.