Zakon o stanovanju u suprotnosti sa ljudskim pravima

2077

Beograd, 10. februar 2015 – Organizacije za ljudska prava izražavaju duboku zabrinutost zbog toga što odredbe Predloga zakona o stanovanju i održavanju zgrada koje regulišu postupak iseljenja nisu u potpunosti usaglašene sa Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Predloženim zakonom nije propisano da se prinudna iseljenja mogu sprovoditi samo onda kada su iscrpljene sve druge mogućnosti kako to nalažu obaveze iz međunarodnih ugovora koje je ratifikovala Republika Srbija. Imajući ovo u vidu, predloženo zakonsko rešenje neće pružati odgovarajuću zaštitu pojedincima/kama i grupama koje se nalaze u riziku od prinudnih iseljenja.

Takođe, u predloženom tekstu zakona propuštena je prilika da se precizno definišu karakteristike adekvatnog alternativnog smeštaja koji je država dužna da obezbedi osobama koje su pogođene prinudnim iseljenjem a nisu u mogućnosti da sebi i članovima svoje porodice osiguraju krov nad glavom. Dosadašnje uporno odbijanje državnih organa da se pridržavaju ove obaveze, naročito u slučaju masovnih prinudnih iseljenja, dodatan je razlog za to da obeležja adekvatnog smeštaja budu jasno precizirana u zakonu.

Podsećamo na to da jednu od ključnih komponenti raseljavanja zasnovanih na ljudskim pravima predstavlja organizovanje konsultativnog procesa tokom kojeg bi građani/ke mogli da učestvuju u kreiranju rešenja koje će zadovoljiti njihove stambene potrebe. Budući da su konsultacije od suštinskog značaja za adekvatno sprovođenje procesa iseljenja kao i da ne zahtevaju izdvajanje bilo kakvih dodatnih materijalnih sredstava, nedopustivo je da zakon ne propisuje postupak niti obavezu njihovog organizovanja.

Uzimajući u obzir navedene razloge i krajnje netransparentan proces koji je pratio izradu pomenutog zakona, odsustvo javne debate, isključenost stručne javnosti i organizacija za zaštitu ljudskih prava, zahtevamo od predlagača i narodnih poslanika/ca da odustanu od usvajanja Predloga zakona o stanovanju i održavanju zgrada i vrate ga na doradu.

Koalicija protiv diskriminacije koju čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, CHRIS – Mreža odbora za ljudska prava, Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma
Fond za humanitarno pravo (FHP)
Helsinški odbor za ljudska prava
Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR)
Učitelj neznalica i njegovi komiteti