Vlada Srbije da uključi predstavnike udruženja građana u Radnu grupu za izradu medijske strategije

2203
Photo by Elijah O'Donell on Unsplash

Organizacije   civilnog   društva   koje   se   bave   slobodom   izražavanja,   informisanja,   medija, položajem novinara i ostalim pitanjima važnim za informisanje građana, pozivaju Vladu Srbije da uključi predstavnike civilnog društva u Radnu grupu za izradu nove Strategije razvoja sistema javnog informisanja (medijska strategija).

Dokumenta koja su donele Vlada Srbije i Narodna Skupština ukazuju na važnost i razloge za uključivanje civilnog društva u izrade strateških dokumenata. Medijska strategija koja obuhvata objektivno, tačno i blagovremeno informisanje, kao i učešće građana u definisanju javnog interesa ima izuzetnu važnost za građane i građanke Srbije. Bez učešća civilnog društva, interesi građana, najvažnije ciljne grupe prilikom definisanja strategije, ne mogu biti adekvatno zastupljeni.

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja odluka, donete zaključkom Vlade 26. avgusta 2014. godine definišu uključivanje organizacija kao „viši nivo dvosmernog procesa putem koga su predstavnici organizacija civilnog društva aktivno uključeni u proces izrade propisa (npr. članstvo u radnim grupama za izradu propisa)”. Takođe, Smernice naglašavaju:  “Da bi se obezbedila delotvornost, efikasnost i ekonomičnost, učešće organizacija civilnog društva trebalo bi obezbediti u vreme i na način kada postoji realna mogućnost uticaja na nacrte, odnosno predloge propisa, dakle u ranoj fazi njihove izrade, kada su sve mogućnosti za njihove izmene i dopune još uvek otvorene. U postupku izrade nacrta, odnosno predloga propisa, stručnjaci kao predstavnici organizacija civilnog društva mogu biti imenovani za članove radnih grupa u skladu sa važećim propisima ili na osnovu javnog poziva.”

Zakon o planskom sistemu, donet  19. aprila ove godine, utvrđuje načelo javnosti i partnerstva „koje podrazumeva da se javne politike utvrđuju u okviru transparentnog i konsultativnog procesa, odnosno da se tokom izrade i sprovođenja planskih dokumenata, kao i analize efekata i vrednovanja učinaka javnih politika, sprovodi transparentan proces konsultacija sa svim zainteresovanim stranama i ciljnim grupama, uključujući i udruženja i druge organizacije civilnog društva, naučno-istraživačke i druge organizacije, vodeći računa da se omogući ostvarivanje pojedinačnih pravnih i drugih interesa svih zainteresovanih strana i ciljnih grupa, uz istovremenu zaštitu javnog interesa”.

Organizacije civilnog društva pozdravljaju otvorenost Vlade Srbije za uključivanje novinarskih i medijskih udruženja u sastav radne grupe za izradu strategije. Imajući u vidu važnost učešća građana  kao  krajnjih  korisnika  medijskih  sadržaja,  nadamo  se  da  će  Vlada  Srbije,  kao  i novinarska i medijska udruženja, podržati uključivanje predstavnika organizacija na samom početku izrade ove strategije.

 

Potpisnici:

Akademija ženskog liderstva

Akademska inicijativa Forum10

Autonomni ženski centar

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)

Beogradski centar za ljudska prava

Beogradski fond za političku izuzetnost

BIRODI

Centar modernih veština

Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije

Centar za integritet Niš

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK

Centar za istraživanje javnih politika

Centar za kriznu politiku i reagovanje

Centar za podršku ženama

Centar za praktičnu politiku

CRTA

Dijalog.net

Društvo za obrazovanje odraslih

Edukacioni centar Leskovac

Edukativni centar TIM

Evropski pokret u Srbiji

Fondacija ADRA

Fondacija Centar za demokratiju

Forum žena Prijepolja

Građanska akcija Pančevo

Građanska čitaonica Evropa Bor

Građanske Inicijative

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

InTER

Komitet pravnika za ljudska prava- Yucom

Kuća ljudskih prava i demokratije Beograd

Kulturni centar DamaD

Media i reform centar Niš

Medijski centar “ Žig Info”

Medijski istraživački centar – Niš

Nacionalna koalicija za decentralizaciju

Novi Optimizam

Novosadska novinarska škola

NVO Nova naša reč

NVO Svet i Dunav

NVO Užicemedia

Odbor za ljudska prava Leskovac

Odbor za ljudska prava Niš

Partneri za demokratske promene Srbija

Podrinjski Anti-Korupcijski Tim

Regionalni info centar

Romski centar za demokratiju Bujanovac

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Sanitarno ekološko društvo

SHARE Fondacija

Slavko Ćuruvija fondacija

Šumadijski centar za građanski aktivizam Res publica

Transparentnost Srbija

Udruženje distrofičara Južnobačkog okruga

Udruženje gradjana Emblema

UG Centar gradjanskih vrednosti

UG Paleta Gornji Milanovac

UG Zlatiborski krug

Urban-In

UŽ Peščanik

Zaječarska inicijativa

Beograd, 5. Jul 2018. godine

Saopštenje – Uključiti OCD u Radnu grupu za izradu medijske strategije