Aktivnosti u naselju “Crvena Zvezda” u Nišu

2152

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovali su 26. aprila razgovor sa stanovnicima romskog naselja Crvena Zvezda u Nišu. Na mobilnom AD punktu postavljenom na ulazu u naselje,  građani su mogli da se informišu o programu besplatne pravne pomoći Mreže CHRIS, upoznaju sa mogućnostima zaštite svojih prava,  a ujedno su informisani i o besplatnom  call centru kao jednom od načina da stupe u kontakt sa pravnim timom Mreže CHRIS..

U naselju Crvena Zvezda živi više od 80 porodica u objekatima od čvrstog materijala, deo naselja nalazi se na zemljištu koje pripada Gradu Nišu, a deo na zemljištu privatnog vlasnika. U naselju ima vode, ali nema kanalizacione mreže a ključni problem je snabdevanje električnom energijom. I pored rešenja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti iz 2014. godine da društvo za distribuciju električne energije Jugoistok postupa diskriminatorno prema domaćinstvima u naselju Crvena Zvezda zbog načina obračuna i kontrole utroška isporučene električne energije, ništa nije učinjeno da se to izmeni. Stanovnicima naselja se kontrola utrošene električne energije i dalje obavlja preko dva kontrolna merna brojila, što za posledicu ima enormne račune, a naselje je tokom 2015. i 2016. godine mesecima bilo bez električne energije, što je  decu, stare i osobe sa invaliditetom posebno dodatno ugrozilo. U naselju nema stalno zaposlenih, stanovnici su uglavnom korisnici socijalne pomoći i pretežno se bave prikupljanjem sekundarnih sirovina. Osim ovoga, problemi sa kojima se neki od stanovnika ovog naselja takođe suočavaju jesu i nedostatak ličnih dokumenata, pre svega kada je reč o interno raseljenim licima, a deo Romkinja koje žive u naselju izložene su porodičnom nasilju.

Ova aktivnost realizovana je zahvaljući podršci Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava).