Međunarodni dokumenti za zaštitu ljudskih prava

Ujedinjene nacije Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Usvojena u Generalnoj skupštini UN, 10. decembra 1948. godine, Deklaracija predstavlja jedan od najvažnijih međunarodnih dokumenata iz oblasti ljudskih...

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

1. Šta je Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina? Okvirna konvencija, koja je stupila na snagu 1. februara 1998. godine, jedan je od najsveobuhvatnijih ugovora...

Povelja o regionalnim i manjinskim jezicima

1. Uvod Zaštita i promocija bogatstva i različitosti evropskog kulturnog nasleđa, danas je jedan od fundamentalnih ciljeva Saveta Evrope. Regionalni i manjinski jezici su u...

Nacionalno zakonodavstvo i zaštita nacionalnih manjina

Ustav Republike Srbije (Službeni glasnik RS” br. 98/2006) Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (“Sl. list SRJ”, br. 11/2002, “Sl. list SCG”, br....

Međunarodni dokumenti za zaštitu nacionalnih manjina

Ujedinjene nacije Deklaracija UN o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, verskih i jezičkih manjina (1992) Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966)   Savet Evrope Evropska Povelja o...

Povelja o regionalnim i manjinskim jezicima

1. Uvod Zaštita i promocija bogatstva i različitosti evropskog kulturnog nasleđa, danas je jedan od fundamentalnih ciljeva Saveta Evrope. Regionalni i manjinski jezici su u...

Vodič kroz parnični postupak

Parnični postupak je uređen Zakonom u parničnom postupku. Ovim se postupkom sudski rešavaju sporovi iz ličnih i porodičnih odnosa, iz radnih odnosa, iz trgovačkih,...

Vrste sudova

Organizacija sudova u Republici Srbiji po Zakonu o uređenju sudova 1. Vrste sudova u Republici Srbiji Sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije. Sudska vlast u...

Vodič kroz krivični postupak

1. Kojim su propisom pored Ustava Republike Srbije regulisana prava i obaveze u krivičnom postupku pred sudom ? Postupak je uređen Zakonikom o krivičnom postupku...

Model zakona o pravnoj pomoći

CUPS, Beograd 2005. Model zakona o pravnoj pomoći Centra za unapređivanje pravnih studija utemeljen je na ideji da pravo na pravnu pomoć spada u red...

Pravosnažnost sudske odluke

Izvor: Paragrafnet Sporni pravni odnos među strankama, kroz sudski postupak reguliše se presudom donetom od strane nadležnih organa – sudova. Da bi u sistemu postojala...

Ljudska prava i vrednosti u zdravstvenoj zaštiti i prava i dužnosti pacijenata

Izvor: Paragrafnet Narodna skupština Republike Srbije na zasedanju 28.11.2005. godine donela je tri važna zakona iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja i to: - Zakon...

Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Polazne osnove Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Strategija), predstavlja srednjoročni plan aktivnosti svih društvenih aktera u Republici Srbiji...

Nekoliko napomena o prirodi i razvoju ljudskih prava

Izvor: www.informator.co.rs er Šeregelj Edit, predsednik Okružnog suda u Subotici Iuris praecepta sunt heac: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Pravo nalaže: živeti časno, ne štetiti drugome, svakome dati...

Odbacivanje nepotpisanog podneska u svetlu efikasnosti parničnog postupka

Izvor: www.informator.co.rs Zoran Tanasković, advokat iz Beograda Donošenje novog  Zakona o parničnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 125/2004) uglavnom je inspirisano potrebom da se ovaj postupak učini efikasnijim sa...

Zakonsko regulisanje parking prostora namenjenog za osobe sa invaliditetom

Izvor: www.informator.co.rs Zakonsko regulisanje parking prostora namenjenog za osobe sa invaliditetom i podizanje svesti masovne populacije o važnosti prava invalidnih lica. Lara Đorđević, viši sudijski pomoćnik Trgovinskog suda...

Primena DNK veštačenja od strane javnog tužioca prema novom Zakoniku o krivičnom postupku

Izvor: www.informator.co.rs Dragan Obradović, predsednik Okružnog suda u Valjevu                                      ...

Zabrana diskriminacije po osnovu invalidnosti

Izvor: Paragrafnet, autor: Milica Dražić Zakonom o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (“Sl. glasnik RS”, br. 33/2006 ), saglasno zabrani diskriminacije po osnovu fizičkog i...

Ljudska prava – priručnik za nastavnike

Autorka: Marija Rudić Ovaj priručnik je namenjen učiteljima, nastavnicima i profesorima u osnovnim i srednjim školama i ima za cilj da pruži osnovne informacije šta...

Ljudska prava i policija

Autor: prof.dr. Bogoljub Milosavljević Svrha ovog priručnika je podizanje nivoa svesti o značaju zaštite i poštovanja osnovnih ljudskih prava i sloboda od strane policije. Priručnik...

Dokumenti