Nacionalno zakonodavstvo i zaštita ljudskih prava

Ustav Republike Srbije (Sl. glasnik RSbr.982006) Zakon o Zaštitniku građana (Sl. glasnik RSbr.792005 i 542007) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RSbr.972008 i 1042009 Zakon...

Međunarodni dokumenti za zaštitu ljudskih prava

Ujedinjene nacije Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Usvojena u Generalnoj skupštini UN, 10. decembra 1948. godine, Deklaracija predstavlja jedan od najvažnijih međunarodnih dokumenata iz oblasti ljudskih...

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

1. Šta je Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina? Okvirna konvencija, koja je stupila na snagu 1. februara 1998. godine, jedan je od najsveobuhvatnijih ugovora...

Povelja o regionalnim i manjinskim jezicima

1. Uvod Zaštita i promocija bogatstva i različitosti evropskog kulturnog nasleđa, danas je jedan od fundamentalnih ciljeva Saveta Evrope. Regionalni i manjinski jezici su u...

Nacionalno zakonodavstvo i zaštita nacionalnih manjina

Ustav Republike Srbije (Službeni glasnik RS” br. 98/2006) Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (“Sl. list SRJ”, br. 11/2002, “Sl. list SCG”, br....

Međunarodni dokumenti za zaštitu nacionalnih manjina

Ujedinjene nacije Deklaracija UN o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, verskih i jezičkih manjina (1992) Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966)   Savet Evrope Evropska Povelja o...

Povelja o regionalnim i manjinskim jezicima

1. Uvod Zaštita i promocija bogatstva i različitosti evropskog kulturnog nasleđa, danas je jedan od fundamentalnih ciljeva Saveta Evrope. Regionalni i manjinski jezici su u...

Vodič kroz parnični postupak

Parnični postupak je uređen Zakonom u parničnom postupku. Ovim se postupkom sudski rešavaju sporovi iz ličnih i porodičnih odnosa, iz radnih odnosa, iz trgovačkih,...

Vrste sudova

Organizacija sudova u Republici Srbiji po Zakonu o uređenju sudova 1. Vrste sudova u Republici Srbiji Sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije. Sudska vlast u...

Vodič kroz krivični postupak

1. Kojim su propisom pored Ustava Republike Srbije regulisana prava i obaveze u krivičnom postupku pred sudom ? Postupak je uređen Zakonikom o krivičnom postupku...

Dokumenti